Statut Státního fondu kinematografie schválen

 

Návrh Statutu s žádostí o předložení ke schválení Vládě ČR předložila Rada Fondu ministru kultury v souladu s § 9 odst. 3 zákona o audiovizi dopisem ze dne 22. srpna 2013.

Statut Fondu upravuje podrobnosti o činnosti, organizaci a hospodaření Fondu, který je zřízen na základě zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie

Zákon o audiovizi nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013. Předmětem zákona jsou zejména povinnosti při výrobě a zpřístupňování kinematografických a jiných audiovizuálních děl, postavení a činnost Národního filmového archivu a především zřízení nového subjektu, Státního fondu kinematografie (dále jen Fond). Zákon upravuje jeho financování, poskytování podpory projektům v oblasti kinematografie a poskytování pobídek filmovému průmyslu.

Předložení Statutu Fondu k projednání Vládou ČR předcházelo notifikační řízení u Evropské komise vzhledem k tomu, že zákonem o audiovizi byl ustaven nový systém veřejné podpory. 

Proces Notifikace u Evropské komise trval 9 měsíců a byl velmi náročný. Náročnost vyplývala právě z důvodu potřeby definovat míru, proporcionalitu a adekvátnost podpory v oblasti kinematografie, tedy v rámci uměleckých kritérií a potřeb tohoto důležitého segmentu české kultury.

Výsledkem je udělení povolení aplikace schématu podpory dle zákona o audiovizi Evropskou komisí, na jejímž základě bylo doplněno konečné znění předkládaného návrhu Statutu.

Schválený materiál Statutu rozvádí jednotlivá ustanovení zákona o audiovizi, zohledňuje postup dle správního řádu a požadavky rozpočtových pravidel a dalších zákonů souvisejících s udělováním dotací, dále pak obsahuje požadavky Rady Fondu na kritéria kulturního charakteru a požadavky Evropské komise vyplývající s textu materiálu Notifikace.

Schválením Statutu se tak konečně po tři čtvrtě roce umožní žadatelům působícím v oblasti kinematografie žádat o podporu u Státního Fondu kinematografie.

Výzvy k podávání žádostí a potřebné formuláře budou zveřejněny Fondem v úterý 3. září na webových stránkách Fondu www.fondkinematografie.cz .

Lhůta pro podávání žádostí je zákonem definována na min. 1 měsíc, žádosti je tedy možno podávat do 3. října.  Žádosti o podporu bude možné podávat na základě Výzev na okruhy definované v § 31 zákona o audiovizi a sice:

vývoj českého kinematografického díla,

výroba českého kinematografického díla,

distribuce kinematografického díla,

projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie,

propagace českého kinematografického díla,

publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy,

vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie,

filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie,

 

Rada Fondu má letos k rozdělení mezi výše uvedené okruhy celkem 132 mil Kč.

Krátkodobou koncepci Rady Fondu naleznete na http://fondkinematografie.cz/o-fondu/rada-statniho-fondu-kinematografie/dokumenty.html

Více informací včetně textu schváleného Statutu Státního fondu kinematografie naleznete na stránkách www.fondkinematografie.cz .

 

UFD/28.8.2013