26.4.2021

Dne 26.4.2021 v noci proběhl 93. ročník předávání Oscarů, cen americké Akademie filmového umění a věd (AMPAS). Ceremoniál se odehrál kvůli stále trvajícím protiepidemickým opatřením zcela netradičně ve velmi úsporném režimu, s několika hosty a účinkujícími přítomnými na gala v Union Station a Dolby Theatre v Los Angeles i dalšími tvůrci připojenými prostřednictvím online přenosu z různých koutů světa.

19.4.2021

SFKMG zveřejnil na svém webu www.fondkinematografie.cz  upřesnění uznatelných nákladů z výzvy Covid Kultura 3.2. – Audiovize.

17.2.2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK) zveřejňuje výzvu 3.2 z programu Covid-Kultura III pro audiovizi. Žádosti bude od pondělí 1. března do pátku 30. dubna přijímat MPO. Jednorázová podpora pro OSVČ bude 60 tisíc Kč, právnické osoby budou moct dostat covid kompenzaci maximálně 5 milionů Kč. 

Filmaři, tedy firmy a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) podnikající v oblasti audiovize, kterých se dotkla mimořádná opatření v kontextu s koronavirem, budou moct žádosti ve výzvě 3.2 z programu COVID – Kultura III podávat prostřednictví informačního systému AIS dostupného přes web www.mpo.cz/kultura. Podrobné informace a nejčastější otázky a odpovědi bude průběžně zveřejňovat na facebooku Státní fond kinematografie (SFKMG). 

O podporu bude možné žádat pouze jednou a jen v jedné ze šesti kategorií. Kromě obecných pravidel, například žadatel musí být daňovým plátcem v České republice, jsou u každé ze šesti kategorií nastaveny konkrétní podmínky, za kterých může jednotlivec či firma o podporu žádat. Cílem je podpořit OSVČ a firmy, které působí v audiovizi dlouhodobě a soustavně a jsou páteří českého audiovizuálního průmyslu. Motivací je zachovat současnou vysokou úroveň a know-how oboru. Dotaci z výzvy 3.2 z programu COVID – Kultura III nepůjde kombinovat s podporou poskytnutou z programů Covid-Kultura I. a II., ani s podzimním kompenzačním bonusem pro OSVČ. Bude možné ji však kombinovat s jarním kompenzačním bonusem a programem „Ošetřovné“ pro OSVČ. Pro dotazy lze využít speciální e-mailovou adresu: covidaudiovize@fondkinematografie.cz. Pro metodickou podporu žadatelů lze využít e-mailovou adresu: osvc@mkcr.cz a také celostátní informační linku MPO určenou pro firmy a OSVČ na telefonním čísle 1212.

07.2.2021

Ceny české filmové kritiky za rok 2020 byly předány v sobotu 6. února 2021.

16.12.2020

Termín odevzdání vyplněného formuláře “Hlášení o spotřebě finančních prostředků v roce 2020“, je stanovený na den 10. ledna 2021.
 
Povinnost dodat formulář “Hlášení o spotřebě finančních prostředků v roce 2020“ se vztahuje ke všem „běžícím“ projektům, kde byla v průběhu realizace projektu již vyplacena první/druhá splátka podpory, nebo celá výše podpory a současně:

  • příjemce podpory v roce 2020 neobdržel žádnou/další splátku, ale ke dni 31. 12. 2019 vykázal nespotřebovanou část finančních prostředků,
  • příjemce podpory má povinnost dodat závěrečné vyúčtování projektu až v roce 2021,
  • byl dán podnět na FÚ a k 31. 12. 2020 nebyla vyplacena poslední splátka (proplacení poslední splátky bylo pozastaveno z důvodu podání podnětu na FÚ).

Povinnost dodat formulář “Hlášení o spotřebě finančních prostředků v roce 2020“ se netýká projektů:

  • u kterých jsou vyplaceny všechny splátky a závěrečné vyúčtování bylo dodáno Fondu v termínu do 31. 12. 2020,
  • u kterých byl dán podnět na FÚ a současně u kterých jsou vyplaceny všechny splátky a závěrečné vyúčtování bylo dodáno Fondu v termínu do 31. 12. 2020.

Všechny informace naleznete na webových stránkách Fondu v záložce Formuláře

V případě nejasností nebo dotazů se prosím obracejte přímo na:
Róbert Vašek - 770 147 531, robert.vasek@fondkinematografie.cz

18.11.2020

Celkem 127 milionů korun bylo alokováno do mimořádné výzvy Státního fondu kinematografie (SFKMG), která je určená provozovatelům kin, distributorům a produkčním firmám, jejichž činnost byla zasažena omezeními v důsledku pandemie COVID-19. Kromě udržení základní filmové infrastruktury a zachování budoucí konkurenceschopnosti českého audiovizuálního průmyslu má výzva za cíl zjistit jeho inovační schopnosti. Data získaná od žadatelů ve výzvě využije SFKMG pro přípravu transformace z filmového na audiovizuální fond. Fond začne přijímat žádosti od čtvrtka 19. listopadu 2020 do 21.prosince 2020

Výzva a všechny potřebné formuláře jsou na webových stránkách Fondu. 

12.10.2020

Program Kreativní Evropa ve své současné podobě končí a v roce 2021 začíná jeho další programové období, které bude trvat až do roku 2027. 

Ještě než nový program vstoupí v platnost, musí být jeho návrh schválen Evropským parlamentem a Radou Evropy (tj. ministři kultury členských států EU). 

Řada jednání o cílech programu, prioritách a aktivitách, které bude Kreativní Evropa v novém období podporovat, už úspěšně proběhla. Program Kreativní Evropa zůstane i nadále samostatným programem, bylo navrženo zvýšení jeho rozpočtu o 17 %, na 1, 642 mil. EUR.  V současné době jsou další z rozhodnutí Evropského parlamentu pozastavena.  Evropská komise pracuje na jejich obnovení, aby přechod mezi programovými obdobími proběhl hladce a mohly vyjít první výzvy.

Kreativní Evropa MEDIA bude pokračovat i nadále v podpoře současných úspěšných aktivit – jako je vývoj, distribuce, vzdělávaní apod. V  současné době však nevíme, kdy vyjdou nové výzvy, ani jak přesně budou nastaveny jejich podmínky.

Aktuální informace a více podrobností o návrhu nového programu Kreativní Evropa najdete zde: https://www.kreativnievropa.cz/kreativni-evropa-po-roce-2020/.

01.10.2020

Usnesení vlády ČR č. 958 o přijetí krizového opatření
VÝKLAD PRO OBLAST AUDIOVIZE 
Státní fond kinematografie 1. 10. 2020  
 
Nouzový stav není vyhlášen se záměrem zamezení ekonomických činností, ale z toho důvodu, že není možné přijímat některá opatření na základě zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 
Současná krizová opatření neznamenají celkový lockdown, k němuž došlo v březnu 2020.  
Tato krizová opatření jsou vyhlášena aktuálně na období 14 dní, tedy s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.
 

  1. Natáčení / výroba audiovizuálních děl 

Pro filmové natáčení se nic nemění. 
Filmové natáčení je ekonomická činnost (omezení se netýká výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti). 
Filmové natáčení není shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.
Filmové natáčení není kulturní akcí ani volnočasovou aktivitou. 
Nadále platí, že roušky pro výkonné umělce nejsou povinné (výjimka pro osoby při provádění autorského díla, osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu).
Fond vám nadále doporučuje dodržovat Samoregulační dokument BOZP pro natáčení
 

  1. Přeshraniční transport osob za účelem natáčení zahraničního projektu

Pro přeshraniční transport se nic nemění. 
Dosavadní omezení a pravidla zůstávají v platnosti
Členové štábu, kteří jsou občany zemí s nízkým rizikem nákazy, mohou vstoupit do ČR bez omezení, občané ostatních zemí pouze na základě výjimky ministra kultury. 
Důrazně prosíme producenty, aby si před žádostí o formuláře SFKMG k výjimce ověřili informace o epidemiologické situaci a omezeních v zemi, ze které členové štábu cestují/jíž jsou občany, zejména ve třetích zemích s vízovou povinností. 
 

  1. Kina 

Nadále platí povinnost nošení roušek při jakémkoli počtu diváků, neboť se jedná o vnitřní prostory staveb.
V jednom sále může být maximálně 500 diváků. 
Pozor, ustanovení o dodržení vzdálenosti 2 metrů se vztahuje na vzdálenost mezi účinkujícími osobami a účastníky filmových představení (tj. diváky), nikoli na vzdálenost mezi sedícími diváky s rouškou mezi sebou. 
Vstupenky musí být číslované, každý divák má určené konkrétní sedadlo.
Konzumace pokrmů a nápojů v sále je zakázána. 
Kavárna či bar, které jsou v provozu mimo sál a nezávisle na projekcích v sále, se řídí pravidly pro restaurační zařízení (pouze místa k sezení, otevírací doba atd.).
 

  1. Filmové festivaly 

Pro projekce platí bod 3) Kina.   
Workshopy nejsou umělecká představení definovaná v části II krizového opatření, tedy se na ně vztahuje omezení pro hromadné akce v části I, tj. mohou se konat, ale v rouškách a počtu maximálně 10 osob ve vnitřních nebo 20 osob ve vnějších prostorech staveb. 
Pro slavnostní zahájení a zakončení festivalu, pokud probíhá formou představení na pódiu se sedícími diváky v hledišti (divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá), platí bod 3) Kina

08.5.2020

Státní fond kinematografie (SFKMG) zveřejnil Samoregulační doporučení pro nastavení ochrany před SARS-COV2. Jedná se o obecná opatření preventivního charakteru, díky nimž lze eliminovat riziko nákazy před COVID-19.
Zřetelně konstatujeme, že dokumenty Samoregulačních doporučení nejsou seznamem zákazů a příkazů, nelze totiž stanovit pro všechny typy projektů totožné podmínky. Zároveň je nutné chápat, že epidemiologická situace se v čase mění a je třeba se průběžně situaci přizpůsobovat.
Fond vydává doporučení pro tyto čtyři oblasti: 

1) Provozování kin
2) Audiovizuální výroba
3) Přeshraniční transport osob
4) Filmové festivaly

15.4.2020

Asociace producentů v audiovizi, Unie filmových distrubutorů, Asociace provozovatelů kin a Asociace režisérů a scénaristů společne zpracovali Analýzu dopadů COVID19 na audiovizuální průmysl a jejich možná řešení.

Stránky